UNITAS

 

 

การสมัครเรียน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส จะให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องการจัดหาหอพักและจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเป้าหมายของนักเรียน
วิธีการยื่นขอวีซ่านักเรียน และวีซ่าระยะสั้น หลักสูตรเเละค่าใช้จ่าย,วิธีการสมัคร