Liên hệ
Privacy policy

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  • Trang chủ
  • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Trường Nhật ngữ Unitas (dưới đây gọi là “nhà trường”) hướng tới mục tiêu mang đến sự hài lòng và tín nhiệm của khách hàng thông qua việc cung cấp các bài giảng chất lượng và các dịch vụ có liên quan.

Để có được lòng tin của khách hàng, nhà trường nhận thức được trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân được sử dụng trong hoạt động kinh doanh (dưới đây gọi là “thông tin cá nhân”), để có thể sử dụng và bảo mật đúng cách, nhà trường lập ra chính sách bảo mật này như một tiêu chí hành động dành cho toàn thể nhân viên và cố gắng tuân thủ quy tắc đó một cách triệt để.

  • Nhà trường xây dựng các quy tắc, quy trình thực hiện, v.v. và vận hành chúng một cách thích hợp nhằm tuân thủ luật về bảo mật thông tin cá nhân, chính sách của nhà nước và các tiêu chuẩn, hướng dẫn khác, v.v. v
  • Khi nhận thông tin cá nhân, nhà trường sẽ nêu rõ mục đích sử dụng đã được xác định từ trước, cùng với việc thu thập thông tin một cách hợp pháp và chính đáng, thông tin cá nhân sẽ được sử dụng hợp lý trong phạm vi mục đích sử dụng, không sử dụng vượt quá phạm vi mục đích sử dụng. Ngoài ra, nhà trường sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích khác với mục đích đã định.
  • Nhà trường sẽ thực hiện các đối sách an toàn thích hợp và các biện pháp khắc phục nhằm tránh các rủi ro như truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, làm rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại thông tin cá nhân. Ngoài ra, với mỗi bộ phận xử lý thông tin cá nhân sẽ chỉ định một người quản lý và dưới sự chỉ đạo của người quản lý đó thông tin cá nhân sẽ được bảo mật một cách thích hợp.
  • Trường hợp ủy quyền một phần hay toàn bộ việc xử lý thông tin cá nhân, nhà trường sẽ ủy quyền cho doanh nghiệp được công nhận là xử lý đúng cách đồng thời sẽ giám sát thông tin cá nhân đó một cách thích hợp.
  • Nhà trường sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của cá nhân đó, trừ trường hợp do pháp luật yêu cầu hay nguy hiểm đến tính mạng.
  • Nhà trường sẽ giải quyết một cách nhanh chóng và trung thực các khiếu nại, câu hỏi của khách hàng cũng như yêu cầu công khai, chỉnh sửa, hủy bỏ, v.v. thông tin cá nhân tương ứng.
  • Nhà trường sẽ tiếp tục xem xét và cải thiện việc tuân thủ quy tắc, chương trình liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.