Liên hệ
News

Thông báo

  • Trang chủ
  • Đang nhận đơn đăng ký nhập học kỳ tháng 7/2023

2022.12.23

Đang nhận đơn đăng ký nhập học kỳ tháng 7/2023

Đang nhận đơn đăng ký nhập học kỳ tháng 7/2023
Trường Nhật ngữ Unitas hiện đang nhận hồ sơ cho khóa tháng 7 năm 2023.
Nếu bạn có nguyện vọng đăng ký nhập học, vui lòng liên hệ sớm với trường bằng form điền dưới đây.

Form đăng ký nhập học
https://www.unitas-ej.com/vi/contact/

Cách thức đăng ký
https://www.unitas-ej.com/vi/admission/

Khóa học・Học phí
https://www.unitas-ej.com/vi/course/